Opšti uslovi Novi Sad

KARE klub

KARE-klub-_kartica

Postanite član KARE kluba!

Šta Vam je potrebno? Dobra volja 🙂

A šta dobijate članstvom? Odlične ponude!

 

Svaki mesec potražite nove proizvode po posebnim cenama samo za vlasnike KARE klub kartice!

Kako se postaje član? Vrlo jednostavno, na kasi zatražite pristupnicu za izdavanje kartice, popunite je podacima i sačekajte svoju karticu. Ukoliko nemate karticu a želite da kupite proizvod na akciji, potrebno je samo da zatražite svoj primerak kartice i pratite naše akcije koje vam pružaju kupovine po posebnim cenama koje važe za članove KARE kluba.

 

 

Opšte informacije

Izdavanje kartice

Izdavalac KARE klub kartice je Studio 3 kompresor d.o.o. Beograd. Kartica je vlasništvo Izdavaoca. Kartica se korisniku izdaje besplatno, preuzima se na prodajnom mestu i aktivira se prilikom prve kupovine. Korisnik kartice može da postane svaka punoletna osoba – državljanin republike Srbije, , sa prebivalištem u republici Srbiji, koja ispuni pristupnicu u KARE salonu  u Beogradu i pritom stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za KARE klub. Kartica se izdaje na neodređeno vreme i važi do opoziva. KARE klub kartica glasi na donosioca, pa se broj s kartice naknadno vezuje sa podacima s pristupnice. Ako nakon popunjavanja pristupnice donosilac promeni lične podatke, dužan je da o tome obavesti izdavaoca pismenim putem. Preuzimanjem kartice korisnik prihvata  Opšte uslove upotrebe KARE klub kartica.

Ostvarivanje pogodnosti

Kartica nije prenosiva i ne predstavlja sredstvo plaćanja. Kartica ne obavezuje korisnika da izvrši kupovinu. Kartica se aktivira prilikom prve kupovine i registracije računa. Karticu je potrebno dati na uvid pre zaključenja računa na blagajni na prodajnim mestima Izdavaoca. Naknadno ostvarivanje pogodnosti nije moguće. Pogodnosti nisu prenosive s kartice na karticu. Pogodnosti u KARE klub programu su proizvodi iz redovnog i/ili posebnog asortimana, ali po posebnim uslovima ili cenama koje važe isključivo i ekskluzivno samo za članove. Pogodnosti se ne sabiraju. Za početak korišćenja pogodnosti potrebno je biti registrovani član kluba. Detalji o aktuelnim pogodnostima dostupni su na internet stranici www.outlet.kare.rs / KARE-klub i na štampanim promotivnim materijalima i na prodajnim mestima.

Zaštita ličnih podataka

Svrha prikupljanja, obrade i prosleđivanja ličnih podataka korisnika je isključivo omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža KARE klub program i u marketinške svrhe za slanje informacija o pogodnostima koje omogućava KARE klub. Korisnik kartice prihvata da ga Izdavalac kartice obaveštava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima za članove za vreme važenja kartice. Lični podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ne razmenjuju se s drugim korisnicima. Korisnik ima pravo da u svakom trenutku odustane od date dozvole i zatraži prestanak dalje obrade svojih podataka opozivom svoje izjave o saglasnosti i vraćanjem kartice Izdavaocu. U tom slučaju prestaje da bude korisnik kartice i ne može više da koristi predviđene pogodnosti.

Izmene Opštih uslova poslovanja

Izdavalac zadržava pravo da, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, ukine pojedinačnu karticu, povuče kartice iz opticaja i promeni ili u potpunosti ukine elemente KARE klub programa ili celi program pogodnosti. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu  www.outlet.kare.rs / KARE-klub  i važe od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon tako objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan.

Završne odredbe

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku pisanim putem otkaže korišćenje kartice, uz povraćaj kartice. Otkaz važi od trenutka kada Izdavalac primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu. Popunjavanjem pristupnice korisnik pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati karticu KARE  kluba, status člana i mehanizam iskorišćavanja pogodnosti. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da prijavi nestanak kartice pisanim putem na imejl info@kare-beograd.rs ili na adresu Studio 3 kompresor d.o.o, Dečanska br. 12,  11 000 Beograd sa naznakom „KARE klub“. Popunjavanjem pristupnice korisnik bezuslovno prihvata Opšte uslove poslovanja.

Zamenska kartica

Nakon prijema obaveštenja o ukradenoj/nestaloj kartici, Izdavalac će blokirati prijavljenu karticu. Korisniku će u roku od 60 dana biti napravljena nova kartica. Ukoliko je kartica zloupotrebljena, a pogodnosti iskorišćene pre prijema pisanog obaveštenja, Izdavalac ne odgovara za nastalu štetu. Novu karticu korisnik će preuzeti na prodajnom mestu u roku od 60 dana od predaje zahteva, a posle primljenog obaveštenja (imejlom/telefonom) da je kartica gotova i spremna za preuzimanje.

 

 

Opšti uslovi upotrebe KARE klub kartica

1. OPŠTE

Ova opšta pravila određuju uslove upotrebe KARE kartice pogodnosti, čiji izdavalac je Studio 3 Kompresor d.o.o. Beograd, Srbija.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim opštim pravilima imaju sledeće značenje:

IMALAC je svako fizičko lice koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni) i koje dobije karticu pogodnosti KARE kluba.

IZDAVALAC kartice KARE klub je firma Studio 3 Kompresor d.o.o Beograd, franšizer firme KARE Design GmbH.

Maloprodajni objekat u kojem imalac može koristiti pogodnosti kartice kluba je Kare salon u Dečanskoj ulici broj 12 u Beogradu.

2. KARTICA

Kartica kluba je kartica pogodnosti koja njenim imaocima omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine u Kare salonu u Beogradu, Dečanska br. 12

3. IMALAC

Karticu pogodnosti kluba može dobiti svako fizičko lice starije od 18 godina, koje je državljanin Srbije, sa prebivalištem u republici Srbiji, i koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi moraju biti popunjeni) na prodajnom mestu.

Pojedino fizičko lice postaje član KARE kluba uz potpisivanje pristupne izjave, pod uslovom da su svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi popunjeni.

Pojedinac potpisom pristupne izjave potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

Izdavalac će poslati karticu pogodnosti kluba imaocu najkasnije u roku od 60 dana nakon dobijene prijave.

Nakon izdavanja KARE kartice pogodnosti, imalac ove kartice postaje član KARE kluba. Članstvo u klubu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz kluba.

Pojedino fizičko lice može dobiti samo jednu KARE karticu pogodnosti. Fizičko lice sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu karticu pogodnosti.

Kartica pogodnosti KARE kluba nije prenosiva i mogu je koristiti samo imaoci kartice. Kompanija STUDIO 3 Kompresor d.o.o. može od imaoca ove kartice zatražiti lični dokument na uvid, pomoću kojeg identifikuje imaoca KARE kartice pogodnosti.

4. IZDAVALAC

Izdavalac kartice pogodnosti je Studio 3 kompresor d.o.o. Beograd.

Izdavalac se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009).

Izdavalac zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja KARE kluba i opoziva KARE kartice pogodnosti. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.outlet.kare.rs / KARE-klub  i važe od dana takve internet objave. Ako vlasnik upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je s njima saglasan.

Izdavalac zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete po vlastitoj proceni.

 5. LIČNI PODACI

KARE Karticu pogodnosti može dobiti fizičko lice pod uslovom da je starije od 18 godina, da je državljanin Srbije i da na pristupnoj izjavi Studio 3 Kompresoru d.o.o. Beograd priloži obavezne lične podatke: ime, prezime, državu prebivališta, e-mail, broj telefona i datum rođenja i ujedno dozvoli Izdavaocu, kao rukovaocu zbirke podataka, obradu njegovih ličnih podataka i podataka o njegovim kupovinama na prodajnim mestima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009).

5.1. OBRADA LIČNIH PODATAKA

Član KARE kluba svojim potpisom na pristupnoj izjavi potvrđuje/dozvoljava da izdavalac prilikom izdavanja kartice može proveriti sve podatke navedene na pristupnoj izjavi i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih priloženih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom kartice pogodnosti.

Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su, na primer, preduzeća koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca.

Imalac kartice pogodnosti KARE klub  je isto tako saglasan s tim da se smeju prikupljati sume kupovine, što izdavalac kartice može koristiti u svrhe odobravanja dodatnih beneficija vlasnicima kartica.

Imalac kartice prilikom ispunjenja pristupne izjave ili obrasca potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od IZDAVAOCA može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u pristupnoj izjavi kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti karticu pogodnosti KARE kluba.

Imalac kartice pogodnosti KARE kluba može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spreči upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i o tome u narednih 5 dana, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, obavesti imaoca kartice koji je to zahtevao. Podaci o e-mail adresi ili telefonskom broju imaoca kartice, koji su vođeni u kompjuterskom sistemu, u tom slučaju se brišu. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spreči upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje poseduje kao član KARE kluba.

U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sedište rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu info@kare-beograd.rs i zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, dakle i onih koji se smatraju obaveznim, rukovalac kartice pogodnosti odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti.

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnim kupovinama rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

6. POGODNOSTI

Prilikom plaćanja na blagajni potrebno je priložiti karticu pogodnosti. Bez priložene KARE klub kartice pogodnosti u trenutku kupovine nije moguće iskoristiti pogodnosti.

Kartica ne važi tokom sezonskih rasprodaja, za proizvode koji su na akciji i ne može se koristiti za kupovinu ili realizaciju vaučera. Popusti se ne sabiraju.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, nije moguće iskoristiti pogodnosti kartice kluba.

Studio 3 Kompresor d.o.o. Beograd ne smatra se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema.

6.1 Obaveštavanje korisnika kartica o pogodnostima

Obaveštenja o posebnim pogodnostima koje kartica omogućava, šalju se imaocima kartice e-mailom, odnosno objavljuju se na internet portalu www.outlet.kare.rs / KARE-klub

7. PROMENA PODATAKA

U slučaju da imalac kartice promeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene, poštom na sedište preduzeća ili elektronskom poštom na info@kare-beograd.rs

8. ZAMENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti prijavite poštom, neposredno na sedište  izdavaoca, Dečanska 12, Beograd, pozivom na telefon 011.20.30.788 ili na e-adresu info@kare-beograd.rs . Izdavač će poslati novu karticu najkasnije u roku od 60 dana nakon dobijene prijave.

Sve informacije u vezi sa klubom članovi KARE kluba mogu dobiti pozivom telefonskog broja 011.30.20.788 ili na mail info@kare-beograd.rs

9. PRESTANAK ČLANSTVA

Kartica pogodnosti važi do pisanog opoziva izdavaoca ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s tačkom 5.1. Imalac kartice pogodnosti može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sedište izdavaoca navedenom u prethodnoj tački pravila ili elektronskom poštom na info@kare-beograd.rs  zahtevati da izdavalac prestane da upotrebljava podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz kluba i odreći se vlasništva kartice pogodnosti i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva.

10. OBJAVA PRAVILA

Ova pravila važe od dana objave na internet portalu www.outlet.kare.rs / KARE-klub

Izdavalac zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja kluba i poništenja kartice pogodnosti. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.outlet.kare.rs / KARE-klub  i važe od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon tako objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan.