OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Opšti uslovi upotrebe KARE klub kartice

1. OPŠTE

Ova opšta pravila određuju uslove upotrebe KARE kartice pogodnosti, čiji izdavalac je Studio 3 Kompresor d.o.o. Beograd, Srbija.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim opštim pravilima imaju sledeće značenje:

  • IMALAC je svako fizičko lice koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni) i koje dobije karticu pogodnosti KARE kluba.

  • IZDAVALAC kartice KARE klub je firma Studio 3 Kompresor d.o.o Beograd, franšizer firme KARE Design GmbH.

2. KARTICA

Kartica kluba je kartica pogodnosti koja njenim imaocima omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine u Kare salonu u Beogradu, Dečanska br. 12

3. IMALAC

Karticu pogodnosti kluba može dobiti svako fizičko lice starije od 18 godina, koje je državljanin Srbije, sa prebivalištem u republici Srbiji, i koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi moraju biti popunjeni) na prodajnom mestu. Pojedino fizičko lice postaje član KARE kluba uz potpisivanje pristupne izjave, pod uslovom da su svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi popunjeni. Pojedinac potpisom pristupne izjave potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima. Izdavalac će poslati karticu pogodnosti kluba imaocu najkasnije u roku od 60 dana nakon dobijene prijave. Nakon izdavanja KARE kartice pogodnosti, imalac ove kartice postaje član KARE kluba. Članstvo u klubu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz kluba. Pojedino fizičko lice može dobiti samo jednu KARE karticu pogodnosti. Fizičko lice sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu karticu pogodnosti. Kartica pogodnosti KARE kluba nije prenosiva i mogu je koristiti samo imaoci kartice. Kompanija STUDIO 3 Kompresor d.o.o. može od imaoca ove kartice zatražiti lični dokument na uvid, pomoću kojeg identifikuje imaoca KARE kartice pogodnosti.

4. IZDAVALAC

Izdavalac kartice pogodnosti je Studio 3 kompresor d.o.o. Beograd. Izdavalac se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009). Izdavalac zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja KARE kluba i opoziva KARE kartice pogodnosti. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.outlet.kare.rs  i važe od dana takve internet objave. Ako vlasnik upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je s njima saglasan. Izdavalac zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete po vlastitoj proceni.

 5. LIČNI PODACI

KARE karticu pogodnosti može dobiti fizičko lice pod uslovom da je starije od 18 godina, da je državljanin Srbije i da na pristupnoj izjavi Studio 3 Kompresoru d.o.o. Beograd priloži obavezne lične podatke: ime, prezime, državu prebivališta, e-mail, broj telefona i datum rođenja i ujedno dozvoli Izdavaocu, kao rukovaocu zbirke podataka, obradu njegovih ličnih podataka i podataka o njegovim kupovinama na prodajnim mestima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009).

Član KARE kluba svojim potpisom na pristupnoj izjavi potvrđuje/dozvoljava da izdavalac prilikom izdavanja kartice može proveriti sve podatke navedene na pristupnoj izjavi i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih priloženih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom kartice pogodnosti.

Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su, na primer, preduzeća koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca.

Imalac kartice pogodnosti KARE klub  je isto tako saglasan s tim da se smeju prikupljati sume kupovine, što izdavalac kartice može koristiti u svrhe odobravanja dodatnih beneficija vlasnicima kartica.

Imalac kartice prilikom ispunjenja pristupne izjave ili obrasca potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od IZDAVAOCA može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u pristupnoj izjavi kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti karticu pogodnosti KARE kluba.

Imalac kartice pogodnosti KARE kluba može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spreči upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i o tome u narednih 5 dana, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, obavesti imaoca kartice koji je to zahtevao. Podaci o e-mail adresi ili telefonskom broju imaoca kartice, koji su vođeni u kompjuterskom sistemu, u tom slučaju se brišu. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spreči upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje poseduje kao član KARE kluba.

U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sedište rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu customer@kare-beograd.rs i zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, rukovalac kartice pogodnosti odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti.

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnim kupovinama rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

6. POGODNOSTI

Prilikom plaćanja potrebno je priložiti karticu pogodnosti. Bez priložene KARE klub kartice pogodnosti u trenutku kupovine nije moguće iskoristiti pogodnosti.

Kartica ne važi tokom sezonskih rasprodaja, za proizvode koji su na akciji i ne može se koristiti za kupovinu ili realizaciju vaučera. Popusti se ne sabiraju.

U slučaju tehničkih problema koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, nije moguće iskoristiti pogodnosti kartice kluba.

Studio 3 Kompresor d.o.o. Beograd ne smatra se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema.

Obaveštenja o posebnim pogodnostima koje kartica omogućava, šalju se imaocima kartice e-mailom, odnosno objavljuju se na internet portalu www.outlet.kare.rs

7. PROMENA PODATAKA

U slučaju da imalac kartice promeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene, poštom na sedište preduzeća ili elektronskom poštom na customer@kare-beograd.rs

8. ZAMENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti prijavite

  • poštom

  • neposredno na sedište izdavaoca, Dečanska 12, Beograd

  • pozivom na telefon 011 20 30 788

  • ili na e-adresu customer@kare-beograd.rs

Izdavač će poslati novu karticu najkasnije u roku od 60 dana nakon dobijene prijave.

9. PRESTANAK ČLANSTVA

Kartica pogodnosti važi do pisanog opoziva izdavaoca ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s tačkom 5.1. Imalac kartice pogodnosti može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sedište izdavaoca navedenom u prethodnoj tački pravila ili elektronskom poštom na customer@kare-beograd.rs  zahtevati da izdavalac prestane da upotrebljava podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz kluba i odreći se vlasništva kartice pogodnosti i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva.

10. OBJAVA PRAVILA

Izdavalac zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja kluba i poništenja kartice pogodnosti. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.outlet.kare.rs i važe od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon tako objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan.