KARE KLUB

Opšte informacije

 

Izdavanje kartice

Izdavalac KARE klub kartice je Studio 3 kompresor d.o.o. Beograd. Kartica je vlasništvo izdavaoca. Kartica se korisniku izdaje besplatno, preuzima se na prodajnom mestu i aktivira se prilikom prve kupovine. Korisnik kartice može da postane svaka punoletna osoba – državljanin republike Srbije, sa prebivalištem u republici Srbiji, koja ispuni pristupnicu u KARE salonu u Beogradu, Novom Sadu ili Kragujevcu i pritom stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za KARE klub. Kartica se izdaje na neodređeno vreme i važi do opoziva. KARE klub kartica glasi na donosioca, pa se broj sa kartice naknadno vezuje za podatke sa pristupnice. Ako nakon popunjavanja pristupnice donosilac promeni lične podatke, dužan je da o tome obavesti izdavaoca pismenim putem. Preuzimanjem kartice korisnik prihvata opšte uslove upotrebe KARE klub kartica.

Ostvarivanje pogodnosti

Kartica nije prenosiva i ne predstavlja sredstvo plaćanja. Kartica ne obavezuje korisnika da izvrši kupovinu. Kartica se aktivira prilikom prve kupovine i registracije računa. Karticu je potrebno dati na uvid pre zaključenja računa na blagajni na prodajnim mestima Izdavaoca. Naknadno ostvarivanje pogodnosti nije moguće. Pogodnosti nisu prenosive s kartice na karticu. Pogodnosti u KARE klub programu su proizvodi iz redovnog i/ili posebnog asortimana, ali po posebnim uslovima ili cenama koje važe isključivo i ekskluzivno samo za članove. Pogodnosti se ne sabiraju. Za početak korišćenja pogodnosti potrebno je biti registrovani član kluba.

Zaštita ličnih podataka

Svrha prikupljanja, obrade i prosleđivanja ličnih podataka korisnika je isključivo omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža KARE klub program. Korisnik kartice prihvata da ga Izdavalac kartice obaveštava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima za članove za vreme važenja kartice. Lični podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ne razmenjuju se s drugim korisnicima. Korisnik ima pravo da u svakom trenutku odustane od date dozvole i zatraži prestanak dalje obrade svojih podataka opozivom svoje izjave o saglasnosti i vraćanjem kartice Izdavaocu. U tom slučaju prestaje da bude korisnik kartice i ne može više da koristi predviđene pogodnosti.

Izmene opštih uslova poslovanja

Izdavalac zadržava pravo da, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, ukine pojedinačnu karticu, povuče kartice iz opticaja i promeni ili u potpunosti ukine elemente KARE klub programa ili celi program pogodnosti. Sve promene se javno objavljuju i važe od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon tako objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan.

Završne odredbe

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku pisanim putem otkaže korišćenje kartice, uz povraćaj kartice. Otkaz važi od trenutka kada Izdavalac primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu. Popunjavanjem pristupnice korisnik pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati karticu KARE  kluba, status člana i mehanizam iskorišćavanja pogodnosti. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da prijavi nestanak kartice pisanim putem na imejl customer@kare-beograd.rs ili na adresu Studio 3 kompresor d.o.o, Dečanska br. 12,  11 000 Beograd sa naznakom “KARE klub”. Popunjavanjem pristupnice korisnik bezuslovno prihvata opšte uslove poslovanja.

Zamenska kartica

Nakon prijema obaveštenja o ukradenoj/nestaloj kartici, Izdavalac će blokirati prijavljenu karticu. Korisniku će u roku od 60 dana biti napravljena nova kartica. Ukoliko je kartica zloupotrebljena, a pogodnosti iskorišćene pre prijema pisanog obaveštenja, Izdavalac ne odgovara za nastalu štetu. Novu karticu korisnik će preuzeti na prodajnom mestu u roku od 60 dana od predaje zahteva, a posle primljenog obaveštenja (imejlom/telefonom) da je kartica gotova i spremna za preuzimanje.